Otwórz w Word

Umowa dzierżawy
Otwórz w Word

Cennik

§1
Najemca może być wyłącznie osoba pełnoletnia. Za osoby niepełnoletnie korzystające ze sprzętu odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie prawni.


§1
Wynajmujący przekazuje a Najemca przyjmuje do używania sprzęt wymieniony poniżej, będący własnością Wynajmującego:

§2
Wynajmujący oświadcza, a Najemca potwierdza, że sprzęt, będący przedmiotem umowy, jest w dobrym stanie technicznym, przydatnym do umówionego użytku, bez żadnych wad.

§3
Wynajmujący oświadcza, ze otrzymał i zapoznał się z instrukcją obsługi i bezpiecznego użytkowania oraz został przeszkolony w zakresie obsługi i bezpiecznego użytkowania najmowanego sprzętu.

§4
Jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Wynajmującego wobec Najemcy, powstałych w związku z realizacją umowy, Najemca wpłaca kaucję w łącznej wysokości ............................... zł (słownie..................................................... ......................................................). Kaucja zwracana jest w dniu zwrotu sprzętu bez uszkodzeń. W razie uszkodzenia sprzętu z winy Najemcy kaucja zostanie zatrzymana do czasu zakończenia naprawy, z kaucji pokrywane są koszty w/w czynności.

§5
Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości wynikającej z przemnożenia ilości tygodni najmu i stawki za jeden tydzień tj. w łącznej wysokości ........................zł (słownie..............................................) brutto. W przypadku zwłoki w płatności, Wynajmujący uprawniony jest do żądania ustawowych odsetek.

§6
Najemca zobowiązuje się zwrócić przedmiot najmu w przewidywanym dniu zwrotu w stanie nie pogorszonym; w przypadku zwrotu przedmiotu najmu po terminie wygaśnięcia umowy, zostanie naliczony czynsz za każdy dzień zwłoki według obowiązującego cennika ( 1/7 tygodniowego czynszu ).

§7
Koszty transportu sprzętu pokrywa Wynajmujący.

§8
Do obowiązków Najemcy należy:

  • 1) użytkowanie sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i instrukcją obsługi,
  • 2) zabezpieczenie sprzętu przed uszkodzeniem, kradzieżą oraz zniszczeniem,
  • 3) niezwłoczne informowanie Wynajmującego o zaistniałych awariach, nie później niż w pierwszym dniu roboczym od jej wystąpienia,
  • 4) nie dokonywanie żadnych samodzielnych napraw bez wiedzy i zgody Wynajmującego,
  • 5) nie oddawanie przedmiotu najmu osobie trzeciej do używania lub w podnajem,
  • 6) utrzymywanie sprzętu w dobrym stanie.


§9
Od chwili odbioru sprzętu od Wynajmującego do momentu jego zwrotu Najemca ponosi odpowiedzialność za jego zaginięcie lub uszkodzenie; kradzież lub dewastacje Najemca ma obowiązek bezzwłocznie zgłosić organom ścigania.

§10
W razie zaginięcia, utraty lub zniszczenia sprzętu, Najemca zobowiązany jest zapłacić Wynajmującemu równowartość jego ceny rynkowej.

§11
Faktury VAT będą wystawiane na koniec każdego miesiąca oraz na koniec okresu wypożyczenia.

§12
Najemca dokonuje zapłaty należności za wynajem Wynajmującemu przy zwrocie sprzętu.

§13
Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

§14
W sprawach nieuregulowanych w postanowieniach niniejszej umowy mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

§15
Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Wynajmującego.

§16
Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajmu sprzętu bez podawania przyczyn.

§17
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym jeden egzemplarz dla Wynajmującego.
eBiu - WebDesign